měření hrv a apg

Pomocí cerfitikovaného přístroje Max Pulse lze během 3 minut  změřit úroveň tělesného a mentálního stresu, který je zdrojem našich nemocí.

Měření je neinvazním vyšetřením variability srdeční frekvence (HRV) a kvantitativním hodnocením autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocením průchodnosti a stavu cév (APG).

posuzované hodnoty a výsledky měření:

 

Nasa diagnostika:

Analýza variability srdeční frekvence (HRV)

 

Diagnostika určená pro rychlé a precizní určení zdravotního stavu kosmonautů, ale dnes již tuto metodu může využívat každý z nás - běžných smrtelníků.

 

Vyvinuto a stále používáno v kosmickém programu NASA!

 

Analýza je určena ke sledování odchylek v intervalech mezi jednotlivými stahy srdce. Naměřené hodnoty těchto odchylek ukazují jak je vnitřní prostředí a funkce organizmu řízeno autonomním nervovým systémem. Díky tomu lze stanovit funkční změny v organizmu o mnoho let dříve než se tyto změny stanou strukturálně nevratné a objeví se "problém" - nemoc - jinými slovy lze tedy říci, že jde o diagnostiku zdravotního stavu ještě před nástupem symptomů choroby - donosologická diagnostika.

 

 

PŘÍSTROJEM   ZMĚŘÍME:

   
- aktuální míru psychické zátěže, emocionálního stresu


- schopnost bránit se stresu, psychickou odolnost


- vhodnost preventivních a terapeutických opatření

 

- riziko oslabení psychické výkonnosti (paměť, učení, myšlení) a emoční stability

 

- proces opotřebení a stárnutí cév a cévního řečiště v důsledku stravování a životního stylu

 

- úroveň ohrožení organismu kardiovaskulárním onemocněním (infarkt, mrtvice,  ischémie)


- účinnost terapie po určité době

 

 

- proces opotřebení a stárnutí cév a cévního řečiště v důsledku stravování a

  životního stylu
- úroveň ohrožení organismu kardiovaskulárním onemocněním (infarkt, mrtvice,

  ischémie)
- riziko oslabení psychické výkonnosti (paměť, učení, myšlení) a emoční stability
- aktuální míru psychické zátěže, emocionálního stresu
- schopnost bránit se stresu, psychickou odolnost
- vhodnost preventivních a terapeutických opatření
- účinnost terapie po určité doběVíce zde: http://www.e-zerona.cz/max-pulse-cevni-vysetreni/

- proces opotřebení a stárnutí cév a cévního řečiště v důsledku stravování a

  životního stylu
- úroveň ohrožení organismu kardiovaskulárním onemocněním (infarkt, mrtvice,

  ischémie)
- riziko oslabení psychické výkonnosti (paměť, učení, myšlení) a emoční stability
- aktuální míru psychické zátěže, emocionálního stresu
- schopnost bránit se stresu, psychickou odolnost
- vhodnost preventivních a terapeutických opatření
- účinnost terapie po určité doběVíce zde: http://www.e-zerona.cz/max-pulse-cevni-vysetreni/

DETAILNÍ POPIS VÝSLEDNÝCH HODNOT:

   HRV tachogram (EKG)
  Tepová frekvence
  Spektrální analýza variability srdeční frekvence
  Vyváženost autonomního nervového systému
  Výkonová spektrální hustota
  Úroveň stresového zatížení
  Stresové skóre
  Celkový stav cév
  Indexy vypočítané z APG křivky
  Krevní cirkulace a stav cév

Akcelerovaná fotopletysmografie (APG)
Variabilita srdeční frekvence


UKÁZKA VÝSLEDKU VYŠETŘENÍ:

 

 

1  HRV tachogram (EKG)

Vyjadřuje kolísání tepové frekvence zaznamenané během uplynulých tří minut. Červeně vymezené rozhraní uprostřed znázorňuje standardní kolísání tepové frekvence – členitější a širší vlny jsou znakem pro lepší zdravotní stav.

 

2  Tepová frekvence

Průměrná (klidová) tepová frekvence: U zdravých dospělých osob se pohybuje v rozmezí 65–75 tepů/min. Pokud je průměrná klidová TF vyšší než přibližně 90 tepů/min, hovoříme o tachykardii (zvýšené srdeční frekvenci), pokud je průměrná klidová TF nižší než 60 tepů/min, hovoříme o bradykardii (snížené srdeční frekvence). Výjimkou jsou trénovaní sportovci, ti mohou mít v klidu až 40 tepů/min. Stav snížené srdeční frekvence je rovněž normální při spánku.
Výslednou tepovou frekvenci ovlivňuje: Nejvyšší a nejnižší tepová frekvence: při vysokých hodnotách raději opakujte měření.
Přítomnost artefaktů (odchylek od normálního rytmu): pokud se objeví častěji než 5x, měl by být test opakován pro dosažení optimálních výsledků, artefakty jsou nejčastěji způsobeny pohybem klienta v průběhu testu, ale mohou ukazovat i na srdeční arytmii.


3  Spektrální analýza variability srdeční frekvence

TP (total power)
- Celkový spektrální výkon
- Pokles: snížená funkce ANS a Snížená schopnost vyrovnat se s požadavky na neustále se měnící
  prostředí
- Pokud se barevný sloupec nachází v rozhraní "I" nebo přes toto rozhraní, ANS funguje dobře, pokud
  je barevný sloupec pod rozhraním "I", ANS funguje špatně a odolnost vůči stresu je opět špatná

VLF (very low frequency)
- Kolísání TF s velmi nízkou frekvencí
- Má vztah k termoregulační sympatické aktivitě cév, k hladině cirkulujících katecholaminů a k aktivitě
  renin - angiotenzinového systému
- Pokles: snížená schopnost termoregulace, může souviset s hormonální dysbalancí
  (pouze okrajová výpovědní hodnota, nicméně při výrazné odchylce od optimálních hodnot
  při standardním měření lze doporučit návštěvu lékaře s požadavkem na vyšetření hormonálních hladin)

LF (low frequency)
- Kolísání TF s nízkou frekvencí ukazuje aktivitu sympatiku i parasympatiku, nicméně s převahou
  sympatiku
- Tzv. Mayerova vlna, reflektuje činnost baroreceptorů (ovlivněna polohou těla, leh/stoj)
- Nárůst: ve stresu, po cvičení, při ortostatické zátěži
- Pokles: snížená aktivita SNS a ztráta energie, únava, poruchy spánku, letargie, netečnost

HF (High frequency)
- Kolísání TF s vysokou frekvencí ukazuje na aktivitu parasympatiku
- Tzv. respirační vlna, ovlivněna fyziologickou dechovou arytmií
- Odpovídá výhradně aktivitě PNS
- Pokles: snížená aktivita PNS a chronický stres, snížená elektrická stabilita srdce, funkční zažívací
  potíže

Pozn. Jednotlivé parametry klesají s věkem.

4  Vyváženost autonomního nervového systému

SNS – sympatický nervový systém / PNS – parasympatický nervový systém: Grafické znázornění rovnováhy mezi SNS (sympatickým) a PNS (parasympatickým) nervovým systémem. Za ideální se považuje poměr 6:4, 5:5 nebo 4:6. Pokud výrazně převažuje SNS, organismus je ve stresovém stavu – je zde větší předpoklad k rozvoji obezity, inzulinové rezistence, diabetu mellitu 2. typu a onemocnění kardiovaskulárního systému, jako je hypertenze, ateroskleróza, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
Pokud výrazně převažuje PNS, existuje větší riziko depresí nebo celkové letargie. Organismus je v anabolickém stavu, hromadění zásob představuje větší předpoklad ke vzniku nadváhy či obezity. Fyziologicky vyšší aktivita PNS bývá u vytrvalostních sportovců.
Vyvážený stav ANS / Nevyvážený stav ANS. Možnosti ovlivnění ne vyváženosti ANS: Pravidelná a vyvážená strava; Redukce hmotnosti (v případě nadváhy a obezity); Pravidelný spánek; Prevence psychického stresu; Dostatek pohybových aktivit - především aerobního charakteru; Vynechání (omezení) konzumace alkoholu a zanechání kouření


5  Výkonová spektrální hustota

Znázorňuje grafické rozložení VLF, LF a HF. Je představována plochou pod křivkou a udává se obvykle jak v absolutních hodnotách (ms2) pro jednotlivé komponenty, tak jako relativní ukazatele, které vyjadřují procentuální podíl jednotlivých komponent na celkovém výkonu. Podle standardů měření HRV se výkonové spektrum PSD vypočítá jako druhá mocnina jednotlivých složek frekvenčního spektra. Výkonové spektrum se vyhodnocuje podle zastoupení frekvenčních složek v jednotlivých pásmech. Tato pásma jsou rozdělena na VLF = (<0,04 Hz), LF = (0,04 – 0,15 Hz) a HF = (0,15 – 0,4 Hz). Pro každou frekvenční složku je vyjádřen její amplitudový podíl na celkové variabilitě signálu.


6  Úroveň stresového zatížení

Physical stress (fyzický stres): Ukazuje míru hladiny fyzického stresu (tělesná námaha, vyčerpání organismu, onemocnění, úraz); Mental stress (psychický stres): Ukazuje míru hladiny psychického stresu (emocionální, sociální); Stress Resistance (odolnost vůči stresu): Ukazuje míru odolnosti vůči stresu, vyšší hodnota udává lepší odolnost vůči stresu.
Znaky krátkodobého stresu: Zrychlený srdeční tep a dechová frekvence; Zvýšené pocení; Studené ruce, nohy nebo pokožka; Nervozita, nevolnost; Napjaté svaly a pocit tlaku; Suché rty; Častá potřeba toalety; Nárůst svalových spasmů, bolesti hlavy, únavy, krátký mělký dech.
Znaky dlouhodobého stresu: Změny chuti k jídlu (zvýšená nebo snížená); Změny ve spánkovém režimu (zvýšená spavost nebo nemožnost usnout); Zvýšené samovolné projevy: cukání, skřípání nehty, skřípání zuby, neustálé popocházení a další opakující se projevy; Zvýšená nemocnost – nachlazení, zhoršení astma, bolesti hlavy, žaludeční problémy, problémy s kůží, bolesti svalů, kloubů; Pocit permanentní únavy.
Ovlivnění míry stresu a zvýšení odolnosti vůči stresu: Úprava životosprávy (pravidelná a vyvážená strava, omezení alkoholu a kouření); Dobře zvolená pohybová aktivita; Účinná relaxace a regenerace; Znalost svých možností a limitů


7  Stresové skóre

Je určeno po analýze všech stresových faktorů. Čím vyšší hodnota (blížící se 100), tím je organismus více stresován. Naopak čím nižší hodnota, tím je hladina stresu nižší, což je pro organismus výhodnější.


8  Celkový stav cév

Znázorňuje zastoupení jednotlivých typů stavu cév a míru aterosklerotického poškození cév. Stupně: Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu; Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu, ale může se snadno zhoršovat; Počátek degenerativních procesů; Zhoršující se cirkulace krve i stav cév; Poruchy cirkulace i celkového stavu cév.


9  Indexy vypočítané z APG křivky

DPI (Differential Pulse wave Index): Vypovídá o stavu/stáří cév. Získán z APG jako b-c-d/a.
EC (Eccentric Constriction): Hodnotí srdeční výkon. Vyšší hodnota odpovídá lepšímu stavu cév. Získána z APG jako b/a.
AE (Arterial Elasticity): Hodnotí pružnost tepen. Čím je hodnota vyšší, tím je jejich stav lepší. Získána z APG jako c/a.
RBV (Remaining Blood Volume): Zbytkový objem. Udává, kolik krve zůstane v cévách po systolickém stahu srdce. Pokud jsou cévy zdravé, běžně v nich zůstává malý zbytkový objem krve a čím je index nižší, tím je stav lepší. Čím jsou cévy méně pružné, tím více krve v nich zůstává, dochází k městnání krve, nižšímu srdečnímu výdeji a přetěžování srdce, čím je index vyšší, tím je stav horší. Získána z APG jako d/a.
Pozn.: Uvedené indexy vypovídají o stavu periferní cirkulace a aterogoneze a její progrese. Normální hodnota vypovídá o dobrém stavu, optimální je ještě lepší.


10  Krevní cirkulace a stav cév

Ukazuje nejhojněji zastoupený stav cév. Typ 1 je nejpříznivější, vypovídá o velmi dobrém stavu cév i jejich pružnosti. Typ 5 a více již vypovídá o zhoršeném stavu cév, rozvinuté arterioskleróze, vysokém krevném tlaku a možném diabetu.
Zjištění míry aterosklerotického poškození tepen: Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu; Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu, ale může se snadno zhoršovat; Počátek degenerativních procesů; Zhoršující se cirkulace krve i stav cév; Poruchy cirkulace i celkového stavu cév.


Akcelerovaná fotopletysmografie (APG)

Pletysmografická metoda je založena na principu průchodu světelných paprsků tkání vyšetřované oblasti. Zaznamenané informace jsou následně přístrojem zpracovány a zviditelněny jako pletysmografická křivka, na které je zobrazen záznam vyšetření v podobě pulsových vln. Analýza pulsové vlny je využívána jako metoda umožňující zhodnocení stavu cév, kardiovaskulárních, ale i dalších onemocnění a jejich vývoje.
Klinické využití APG: posouzení periferního prokrvení, zhodnocení stavu a vývoje aterosklerózy, kardiovaskulární onemocnění (IM), indikátor všeobecného zdraví.
POZOR! Mezi časté faktory, které mohou ovlivnit výsledek vyšetření, patří účinek nikotinu, alkoholu, kofeinu. Nikotin působí vazokonstrikčně, alkohol, kofein vazodilatačně.


Variabilita srdeční frekvence (HRV)

Diagnostika variability srdeční frekvence je jednou z metod, která je využívána k analyzování stavu autonomního nervového (ANS).
POZOR! Faktory ovlivňující výsledky vyšetření: ACE-inhibitory, blokátory kalciových kanálů, ?- a ß-blokátory, digitalis, nitráty a nitroglycerin, diuretika, antiarytmika, bronchodilatancia, sympatomimetika, periferní vazodilatancia, antihyperlipidemika, tricyklická antidepresiva, anticholinergika, MAO inhibitory, L-dopa ve velkých dávkách, nikotin, alkohol.

 

Metoda je:

- plně objektivní

- časově nenáročná (cca 3 minuty)

- plně komfortní: absolutně nazatěžující, je Vám snímáno EKG

 

Co byste měli dodržovat před měřením?

  • necvičte před měřením
  • při měření mějte otevřené oči
  • měření se doporučuje v ranních hodinách
  • nekuřte a nepijte kávu vč.kofeinových nápojů cca 3 hodiny před měřením
  • nepijte alkohol alespoň 1 den před měřením
  • měření se neprovádí bezprostředně po jídle

 

 

CENA DIAGNOSTIKY S VÝKLADEM JE  750,-- KČ